دستگاه های چاپ duplo

            دوپلو پرینتر        
            چاپ بروی انواع کاغذ و مقوا تا سايز A3 و گرماژ ٢١٠        
            سطح چاپ تا A3، با دقت ٦٠٠x٦٠٠ نقطه در اينچ        
            دارای زوم آزاد از ٥٠ تا ٥٠٠ درصد        
            مجهز به اشعه مادون قرمز جهت کنترل عبور دوتايی کاغذ        
            اتصال به کامپيوتر        

مشخصات

        دوپلو پرینتر    
        چاپ بر روی انواع کاغذ و مقوا تاسايز A3 و گرماژ ٢١٠
        سطح چاپ تا A3، با دقت ٦٠٠ x ٣٠٠ نقطه در اينچ    
        دارای زوم آزاد از ٥٠ تا ٥٠٠ درصد

مشخصات

            دوپلو پرینتر    
            چاپ بر روی انواع کاغذ و مقوا تا سايز A3 و گرماژ ٢١٠    
            سطح چاپ ٣٥ x ٣٥     
            با دقت ٦٠٠ x ٣٠٠ نقطه در اينچ    

مشخصات

                دوپلو پرینتر    
                چاپ بر روی انواع کاغذ و مقوا تا سايز A3 و گرماژ ٢١٠    
                سطح چاپ تا A3، با دقت ٦٠٠ x ٣٠٠ نقطه در اينچ    
                اتصال به کامپیوتر بصورت اختیاری    

مشخصات

            دوپلو پرینتر    
            چاپ بر روی انواع کاغذ و مقوا تا سايز A4    
            سطح چاپ تا A4، با دقت ٣٦٠ x ٣٠٠ نقطه در اينچ    
            اتصال به کامپيوتر    
                

مشخصات