تاکن

        تاکن        
        دستگاه تاکن تمام اتوماتيک        
        حداکثر سرعت تا ٢٣٠ برگ در دقيقه        
        دارای حافظه برای شش نوع تای استاندارد        

مشخصات

        تاکن        
        دستگاه تاکن کاغذ با سيستم مکش هوا برای ورود کاغذ        
        مجهز به سينی ١٠٠٠ برگی با سرعت ٢٤٠ برگ در دقيقه        
        دارای حافظه برای پنج نوع تای استاندارد        

مشخصات