صحافی مجله

        تاکن و منگنه زن        
        دستگاه صحافی روميزی جهت منگنه        
        و تا زدن اوراق تا حداکثر ١٥ برگ A3        
        با سرعت ٧ مجله در دقیقه        

        صحافی مجله        
        شامل دستگاه ترتيب کن ،منگنه زن، تا و برش        
        حداکثر سايز ٤٥ x ٣٢ برای صحافی مجله حداکثرتا ٩٦ صفحه        
        با سرعت حداکثر ٢٤٠٠ مجله در ساعت        

    صحافی مجله    
    شامل دستگاه ترتيب کن، منگنه زن، تا و برش    
    با سيستم مکش هوا برای کشش کاغذ    
    مناسب برای کاغذهای گلاسه    
    حداکثر سايز برای ترتیب ٤٦ x ٣٢ سانتی متر    
    و حداکثر سایز ٤٥ x ٣٢ برای صحافی مجله حداکثر ٨٠ صفحه ای    
    با سرعت حداکثر ٣٠٠٠ مجله در ساعت    

    صحافی مجله    
    شامل دستگاه ترتيب کن، مفتول زن، تا و برش    
    مجهز به دستگاه استکر جهت دسته کردن اوراق ترتيب شده    
    با سیستم مکش هوا برای کشش کاغذ    
    حداکثر تا سايز ٥٠ x ٣٥ برای صحافی مجله    
    کاغذ از ٤٠ تا ٣٠٠ گرم    
    با سرعت حداکثر ٥٠٠٠ مجله در ساعت    

    صحافی مجله    
    شامل دستگاه ترتیب کن، مفتول زن، تا و برش سه طرفه مجله    
    مجهز به یونیت خط تا جهت تولید مجله سايز ٦٥ x ٣٥ سانتی متر    
    قابلیت صحافی دو مجله با چهار مفتول زن و برش آن به صورت آپشن