چسب گرم

        چسب گرم        
        دستگاه چسب گرم اتوماتيک صحافی با تغذيه دستی        
        حداکثر تا ضخامت چهار سانتيمتر        
        سرعت ماکزيمم ٢٠٠ کتاب در ساعت        
        مجهز به رنده برای عطف کتاب        

مشخصات

        چسب گرم            
        دستگاه صحافی تمام اتوماتيک کتاب با کاربری آسان            
        که تمامی تنظيمات آن توسط پنل دستگاه کنترل می گردد            
        صحافی کتاب حداکثر تا ضخامت ٥ سانتيمتر            
        سرعت ماکزيمم ٥٠٠ کتاب در ساعت            
        مجهز به رنده برای عطف با ارتفاع قابل تنظیم امکان خط تا برای جلد به صورت اتوماتيک            
        برق مصرفی ٣ فاز            

مشخصات

چسب گرم
دستگاه چسب گرم مجهز به سیستم اسپری PUR تحت خلاء
با سرعت ٢٠٠ کتاب در ساعت با عطف حداکثر ٥٠ میلیمتر
مجهز به سیستم چسب گرم برای کنار جلد

مشخصات