برش و خط تای دیجیتال

        برش و خط تای دیجیتال        
        ماشين خط تای ديجيتالی        
        قابل برنامه ريزی و تنظيم فشار خط تا        
        با سیستم مکش هوا برای کشش کاغذ        
        حداکثر کاغذ ورودی ٦٥ x ٣٢ از ١٠٠ تا ٣٥٠ گرم        
        امکان ١٥ خط تا، پرفراژ و برش بصورت آپشن        

مشخصات

        برش و خط تای دیجیتال        
        دسـتگاه بـرش و خـط تـای ديجيتال        
        مجهز به سنسور CCD جهت تشخيص موقعيت چاپ        
        با سیستم مکش هوا برای کشش کاغذ        
        حداکثر کاغذ ورودی ٦٥ x ٣٢ از ١٠٠ تا ٣٥٠ گرم        
        مجهز به ٦ برش روتاری در طول        
        و امکان ١٥ برش و ١٠ خط تا در عرض        

مشخصات

            برش و خط تای دیجیتال                
            دسـتگاه خط تا، پرفراژ و بـرش ديجيتال                
            با قابلیت کنترل موقعیت چاپ                
            مجهز به پرفراژ موضعی                
            با سرعت تقریبی ٥٠ برگ A4 در دقیقه                
            حداکثر کاغذ ورودی ٦٥ x ٣٧ از ١٠٠ تا ٣٥٠ گرم                
            قابلیت برنامه ریزی برای ٦ برش روتاری طولی و ٢٠ برش عرضی و ١٥ خط تا        
            امکان افزایش 4 برش روتاری                

مشخصات

        برش کارت ویزیت        
        جهت برش کارت ویزیت        
        کاغذ ورودی از ١٢٠ تا ٣٥٠ گرم با عرض ٢٢۹ و طول نامحدود        
        حداکثر سایز خروجی ۱۴۸x۲۱۰ میلیمتر        
        حداقل سایز خروجی ۸٥x۲ میلیمتر        
        با سرعت ١٣٠ کارت ویزیت در دقیق