مرکز ماشین های اداری خورشید خوزستان 

آدرس :

خوزستان - اهواز - بین عطارد و طالقانی - خیابان علم الهدی

تلفن تماس : ( ده خط ویژه )

0613-292-0624